Quản lý người dùng

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thiết lập và quản lý danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu của đơn vị

Cách thao tác

- Chọn menu Hệ thống\Quản lý người dùng, xuất hiện màn hình:

Danh sach nguoi dung

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Quản lý người dùng.

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách người dùng có thể đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị

Thông tin chi tiết của từng người dùng gồm: Thông tin chung (Tên đăng nhập, Họ và tên, ...) và Vai trò

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm người dùng mới

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin của người dùng cũ

Xóa: Cho phép xóa thông tin về người dùng

Nạp: Cho phép lấy các thông tin mới nhất của người dùng