Tra cứu công cụ dụng cụ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tra cứu >

Tra cứu công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng:

Chức năng này cho phép đơn vị chủ quản có thể tra cứu công cụ dụng cụ của tất cả các đơn vị trực thuộc theo mã, tên CCDC, theo từng loại về số lượng tồn hiện tại, giá trị, ngày ghi tăng, năm theo dõi, trạng thái, đơn vị trực tiếp sử dụng.

 

Cách thao tác

Vào menu Tra cứu\Tra cứu công cụ dụng cụ xuất hiện màn hình:

Tra cuu ccdc

 

Màn hình gồm 2 phần

1.Phần tên các đơn vị có thể tra cứu: hiển thị các đơn vị trực thuộc và các đơn vị khác có trách nhiệm nộp báo cáo cho đơn vị. Người sử dụng có thể tìm nhanh đơn vị muốn tra cứu bằng cách gõ tên lên dòng trên cùng, nhấn Enter để hiển thị kết quả tìm nhanh:

  Tra cuu ccdc_tim nhanh don vi

2.Phần thông tin chi tiết: cho biết tại mỗi đơn vị đang sử dụng những mã loại CCDC gì và có số lượng tồn, giá trị là bao nhiêu; đồng thời biết được CCDC được ghi tăng, theo dõi vào thời gian nào, hiện trạng sử dụng tại đơn vị. Tại đây người sử dụng cũng có thể lọc giá trị của từng cột để màn hình chỉ hiển thị những dòng thỏa mãn điều kiện:

Tra cuu ccdc_loc

NOTE: Để hiển thị cột Mã CCDC và tên CCDC, tích chọn Hien thi ten ccdc

 

hien thi ten CCDC danh sach