Tra cứu tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tra cứu >

Tra cứu tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng:

Chức năng này cho phép đơn vị chủ quản có thể tra cứu TSCĐ theo số lượng, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, năm theo dõi của tất cả các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có trách nhiệm nộp báo cáo.

 

Cách thao tác

Vào menu Tra cứu\Tra cứu tài sản cố định xuất hiện màn hình:

R108.1_5

 

Màn hình gồm 2 phần

1.Phần tên các đơn vị có thể tra cứu: hiển thị các đơn vị trực thuộc và các đơn vị khác có trách nhiệm nộp báo cáo cho đơn vị. Người sử dụng có thể tìm nhanh đơn vị muốn tra cứu bằng cách gõ tên lên dòng trên cùng, nhấn Enter để hiển thị kết quả tìm nhanh:

  Tra cuu tscd_tim nhanh don vi

2.Phần thông tin chi tiết: cho biết tại mỗi đơn vị đang có những TSCĐ gì, số lượng, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, năm theo dõi, trạng thái sử dụng tài sản là như thế nào. Tại đây người sử dụng cũng có thể lọc giá trị của từng cột để màn hình chỉ hiển thị những dòng thỏa mãn điều kiện:

  Filter_TCTS