Thêm/Sửa/Xóa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản hạ tầng đường bộ > Thay đổi thông tin Tài sản hạ tầng đường bộ >

Thêm/Sửa/Xóa Phiếu thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thêm mới các phiếu thay đổi thông tin của tài sản tại đơn vị

form thay doi thong tin htdb

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Thông tin đã kê khai: Nội dung các thông tin trước khi thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ (phần mềm tự lấy thông tin)

Thông tin đề nghị thay đổi: Nội dung các thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ sau khi thay đổi, các thông tin này sẽ hiển thị trên báo cáo kê khai thay đổi thông tin 03-ĐK/TSHTĐB

 

Cách thực hiện

Thêm

- Để thêm mới phiếu thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ, tại màn hình danh sách, kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Tại hộp thoại Thêm mới Thay đổi thông tin, nhập thông tin Ngày thay đổi, chọn Tài sản hạ tầng đường bộ thay đổi, Lý do thay đổi

- Tại phần thông tin cũ, phần mềm tự động mặc định thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ tính đến ngày thay đổi tài sản

- Tại phần thông tin đề nghị thay đổi, nhập các thông tin thay đổi của tài sản

- Sau khi nhập các thông tin, nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm nếu muốn lưu phiếu thay đổi thông tin đồng thời có thể thêm phiếu thay đổi thông tin khác, hoặc chọn Cất và Đóng nếu muốn lưu và đóng hộp thoại Thêm Thay đổi thông tin tài sản hạ tầng đường bộ

Sửa

- Để sửa phiếu thay đổi thông tin, tại màn hình danh sách, chọn phiếu thay đổi thông tin cần sửa, kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Tại hộp thoại Sửa Thay đổi thông tin tài sản hạ tầng đường bộ, nhập các thông tin cần sửa

- Sau đó nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm hoặc nhấn nút Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa phiếu thay đổi thông tin, tại màn hình danh sách, chọn phiếu Thay đổi thông tin cần xóa, kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa phiếu thay đổi thông tin trên hộp thoại thông tin.