Cán bộ QLTS muốn trên các báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS muốn trên các báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị tổng hợp tài sản là Phòng giáo dục muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ nhóm theo từng cấp học để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để in được báo cáo nhóm theo cấp học, trong danh sách các đơn vị trực thuộc của Phòng giáo dục phải có ít nhất 1 đơn vị thuộc khối trường đã khai báo cấp học trong menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp là Phòng giáo dục.

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán.

3. Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định.

Baocaotinhhinhtanggiamnhomtheocaphoc2

4. Trên bảng tham số báo cáo, chọn In báo cáo tổng hợp theo Cấp học.

5. Chọn Cấp học muốn in báo cáo.

Để in số liệu của tất cả các cấp học và Phòng giáo dục, chọn giá trị Tất cả tại hộp Cấp học.

6. Thiết lập các tùy chọn khác trên bảng tham số.

Baocaotinhhinhtanggiamnhomtheocaphoc3

7. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Baocaotinhhinhtanggiamnhomtheocaphoc1