Phiên bản R76

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R76

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R76

 

 

Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ QLTS mong muốn có mẫu biên bản giao nhận TSCĐ để không phải làm bằng excel ngoài phần mềm

2. Cán bộ QLTS mong muốn in được Phụ lục số 5 của TT162/2014 bao gồm thông tin về các tài sản phục vụ hoạt động SXKD để nộp báo cáo cho Cơ quan thuế

 

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn in Bảng tính hao mòn TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

2. Cán bộ QLTS muốn trên Bảng tính hao mòn TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

3. Cán bộ QLTS muốn in Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

4. Cán bộ QLTS muốn trên các báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

5. Cán bộ QLTS ở đơn vị chủ quản muốn in báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ có thể nhóm theo từng khối đơn vị

6. Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

7. Cán bộ QLTS muốn trên Sổ tài sản cố định của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

8. Cán bộ QLTS ở đơn vị chủ quản muốn in báo cáo Sổ tài sản cố định nhóm được theo từng khối đơn vị

 

Tiện ích

1. Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo TSCĐ và CCDC, dễ dàng phân biệt năm ghi tăng và năm theo dõi, dễ dàng thay đổi năm theo dõi hơn khi phát hiện sai

2. MISA thực hiện cải tiến tốc độ in của 1 số báo cáo: Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng; Biểu số 0402 - Tổng hợp tài sản Nhà; Danh sách tài sản theo nguồn hình thành