Cán bộ QLTS muốn trên Bảng tính hao mòn TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS muốn trên Bảng tính hao mòn TSCĐ của đơn vị tổng hợp có thể nhóm theo các cấp học để nộp báo cáo lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn in báo cáo Bảng tính hao mòn TSCĐ nhóm theo từng cấp học để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để in được báo cáo nhóm theo cấp học, trong danh sách các đơn vị trực thuộc của Phòng giáo dục phải có ít nhất 1 đơn vị thuộc khối trường đã khai báo cấp học trong menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị và đã lập chứng từ tính hao mòn tại năm in báo cáo.

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp là Phòng giáo dục.

2. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán.

3. Nhấn đúp vào báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

in bc c55a pgd

 

4. Trên bảng tham số của báo cáo, chọn In báo cáo tổng hợp theo Cấp học.

5. Chọn Cấp học muốn in báo cáo. Thiết lập các tùy chọn khác trên bảng tham số.

Để in số liệu của tất cả các cấp học và Phòng giáo dục, chọn giá trị Tất cả tại Cấp học.

tham so bc c55a cap hoc

6. Nhấn Đồng ý để in báo cáo

bc c55 a nhom theo cap hoc