Cán bộ QLTS muốn in Bảng tính hao mòn TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS muốn in Bảng tính hao mòn TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn in báo cáo Bảng tính hao mòn TSCĐ nhóm theo nguồn hình thành để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình danh sách tài sản, nhấn vào chức năng Tính hao mòn. Thêm mới chứng từ tính hao mòn tại năm làm việc

them chung tu tinh hm

2. Vào Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

3. Nhấn đúp vào báo cáo C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ

in bao cao c55a

4. Trên bảng tham số báo cáo, thiết lập in báo cáo theo nguồn hình thành mong muốn.

Để in được tất cả các nguồn hình thành, chọn giá trị Tất cả trong hộp Nguồn HT

tham so bc c55a

5. Nhấn Đồng ý để in báo cáo

bang tinh hm chi tiet nguon ht