Cán bộ QLTS mong muốn in được Phụ lục số 5 của TT162/2014 bao gồm thông tin về các tài sản phục vụ hoạt động SXKD để nộp báo cáo cho Cơ quan thuế

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS mong muốn in được Phụ lục số 5 của TT162/2014 bao gồm thông tin về các tài sản phục vụ hoạt động SXKD để nộp báo cáo cho Cơ quan thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS mong muốn in được Phụ lục số 5 của Thông tư 162 - Đăng ký số khấu hao TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ để nộp cho Cơ quan thuế trước ngày 01/01 hàng năm.

 

2. Các bước thực hiện

Trước khi thực hiện khai báo tài sản, vào phần Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích chọn Tính khấu hao, thiết lập Phương pháp tính khấu haoKỳ tính khấu hao, nhấn Cất để lưu.

1. Tại màn hình danh sách tài sản, khai báo các tài sản có thực hiện trích khấu hao tại đơn vị

2. Vào Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán

3. Nhấn đúp vào báo cáo Phụ lục số 5 - Đăng ký số khấu hao TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ

in phu luc so 5

 

4. Chọn Năm in báo cáo trên bảng tham số

tham so phu luc 05

5. Nhấn Đồng ý

phu luc 05