Cán bộ QLTS mong muốn có mẫu biên bản giao nhận TSCĐ để không phải làm bằng excel ngoài phần mềm

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS mong muốn có mẫu biên bản giao nhận TSCĐ để không phải làm bằng excel ngoài phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn trên phần mềm có thêm báo cáo Biên bản bàn giao tài sản cố định - Theo Quyết định số 19/2006 /QĐ-BTC theo đúng yêu cầu của quyết định 19 và thông tư 162.

 

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình Danh sách tài sản nhấn Thêm.

Bienbangiaonhan1

2. Khai báo thông tin tài sản.

Bienbangiaonhan2

3. Tại tab Thông tin công khai, khai báo các phụ tùng kèm theo của tài sản.

4. Tích Tự động ghi tăng, nhấn Cất để lưu.

5. Nhấn Đóng để đóng cửa sổ Thêm tài sản.

Bienbangiaonhan3

6. Chọn Ghi tăng, nhấn đúp vào chứng từ ghi tăng của tài sản vừa thêm.

Bienbangiaonhan4

7. Chọn Báo cáo\Mẫu số C50-HD - Biên bản giao nhận TSCĐ.

Bienbangiaonhan5

8. Nhập thông tin Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Bienbangiaonhan6

9. Xem thông tin Biên bản giao nhận TSCĐ, chọn In để in báo cáo.

Bienbangiaonhan8