Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS muốn in Sổ tài sản cố định nhóm theo nguồn hình thành để nộp theo yêu cầu của cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị QLTS muốn in báo cáo Sổ tài sản cố định nhóm theo nguồn hình thành để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

1. Vào Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán.

2. Nhấn đúp vào Sổ tài sản cố định.

Sotsnhomtheonguonhinhthanh1

 

3. Trên bảng tham số báo cáo, thiết lập in báo cáo theo nguồn hình thành mong muốn.

Để in được tất cả các nguồn hình thành, chọn giá trị Tất cả trong hộp Nguồn HT

4. Thiết lập các tùy chọn khác trên tham số

Sotsnhomtheonguonhinhthanh2

5. Nhấn Đồng ý để in báo cáo

Sotsnhomtheonguonhinhthanh3