Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo TSCĐ và CCDC, dễ dàng phân biệt năm ghi tăng và năm theo dõi, dễ dàng thay đổi năm theo dõi hơn khi phát hiện sai

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ quản lý tài sản muốn khi khai báo TSCĐ và CCDC, dễ dàng phân biệt năm ghi tăng và năm theo dõi, dễ dàng thay đổi năm theo dõi hơn khi phát hiện sai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý tài sản chú ý đến sự khác biệt giữa năm ghi tăng và năm theo dõi khi nhập tài sản/công cụ dụng cụ vào chương trình để sửa kịp thời nếu có sai sót

 

2. Các bước thực hiện

A. Khi khai báo Tài sản/CCDC

1. Trên màn hình danh sách Tài sản/CCDC, nhấn Thêm

2. Khai báo các thông tin của Tài sản/CCDC. Nhập thông tin năm của Ngày ghi tăng nhỏ hơn Năm theo dõi

khai bao TS ngay ghi tang

3. Nhấn Cất tài sản/CCDC, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau

* Để không hiển thị lại nội dung cảnh báo, tích chọn vào Không hiển thị lại

 

xac nhan nam ghi tang

4. Nhấn Đồng ý để cất tài sản

 

B. Khi nhập khẩu Tài sản/CCDC

1. Chuẩn bị file dữ liệu Tài sản/CCDC cần nhập khẩu (trong đó có ít nhất 1 Tài sản/CCDC có năm ghi tăng khác năm theo dõi)

2. Trên màn hình danh sách Tài sản/CCDC, nhấn Tài sản/Nhập khẩu tài sản hoặc Công cụ dụng cụ/Nhập khẩu công cụ dụng cụ

3. Tại bước 1 - Chọn tệp nguồn, chọn đến file dữ liệu cần nhập khẩu        

xac nhan nhap khau

4. Thực hiện ghép cột dữ liệu tại các bước 2, 3, 4, 5

5. Tại bước 6 - Kiểm tra dữ liệu, người dùng nhấn vào link để tải file danh sách Tài sản/CCDC có năm ghi tăng khác năm theo fõi

6. Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau

dong y nhap khau 1

7. Nhấn Đồng ý để thực hiện nhập khẩu