Cán bộ QLTS ở đơn vị chủ quản muốn in báo cáo Sổ tài sản cố định nhóm được theo từng khối đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R76 >

Cán bộ QLTS ở đơn vị chủ quản muốn in báo cáo Sổ tài sản cố định nhóm được theo từng khối đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu của đơn vị tổng hợp tài sản muốn in báo cáo Sổ tài sản cố định nhóm theo từng khối đơn vị để nộp báo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

 

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để in được báo cáo nhóm theo từng khối đơn vị, các đơn vị trực thuộc Phòng tài chính phải khai báo thông tin Phân loại đơn vị trong menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp là Phòng tài chính.

2. Vào Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán.

3. Nhấn đúp Sổ tài sản cố định.

Sotsnhomtheonhomdonvi1

4. Tại bảng tham số báo cáo, chọn In báo cáo tổng hợp theo Khối đơn vị.

5. Chọn Khối đơn vị muốn in báo cáo

Để in số liệu của tất cả các khối, chọn giá trị Tất cả tại hộp Khối đơn vị.

6. Thiết lập các tùy chọn khác trên bảng tham số.

Sotsnhomtheonhomdonvi2

7. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Sotsnhomtheonhomdonvi3