Phiên bản R75

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R75

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R75

 

Nghiệp vụ thay đổi

1.Cán bộ QLTS muốn in Biên bản thanh lý TSCĐ sau khi lập chứng từ ghi giảm TSCĐ

2.Cán bộ QLTS muốn báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ khi in tổng hợp và gửi nhận hiển thị chi tiết theo loại tài sản, không chi tiết theo từng đơn vị

 

Tiện ích

1.Cán bộ QLTS tại đơn vị tổng hợp muốn kiểm tra việc khai báo Phương thức hình thành tài sản và Tỷ lệ hao mòn của tài sản để đối chiếu số liệu trên báo cáo

2.MISA thực hiện cải tiến tốc độ in báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ và C55a-HD_Bảng tính hao mòn TSCĐ