Cán bộ QLTS muốn in Biên bản thanh lý TSCĐ sau khi lập chứng từ ghi giảm TSCĐ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R75 >

Cán bộ QLTS muốn in Biên bản thanh lý TSCĐ sau khi lập chứng từ ghi giảm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ quản lý tài sản muốn sau khi thực hiện thanh lý tài sản cố định thì in được Biên bản thanh lý tài sản cố định từ phần mềm để lưu lại hồ sơ tại đơn vị và gửi đơn vị cấp trên.

 

 

 

Cách thao tác

 

Vào Tài sản\Ghi giảm, nhấn Thêm

Chọn các tài sản cần ghi giảm

Nhập các thông tin trên chứng từ

Nhập Ban thanh lý tài sản

 

nhap ban thanh ly

 

Nhấn Cất

Nhấn Báo cáo, chọn mẫu Mẫu số C51-HD - Biên bản thanh lý TSCĐ

 

in mau c51 hd

 

Nhập các thông tin trên bảng tham số báo cáo

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

 

tham so bao cao C51 hd

 

mau bien ban thanh ly tscd

 

 

 

* Lưu ý: Để chọn nhanh thông tin của Ban thanh lý tài sản đã nhập từ những chứng từ ghi giảm trước, tại phần nhập Ban thanh lý, nhấn Thêm\Thêm từ lần nhập trước

 

lay nguoi thanh ly