Cán bộ QLTS muốn báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ khi tổng hợp và gửi nhận hiển thị chi tiết theo loại tài sản, không chi tiết theo từng đơn vị

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R75 >

Cán bộ QLTS muốn báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ khi tổng hợp và gửi nhận hiển thị chi tiết theo loại tài sản, không chi tiết theo từng đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

 

Cán bộ QLTS muốn Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ khi tổng hợp và gửi nhận hiển thị chi tiết theo loại tài sản, không chi tiết theo từng đơn vị để phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị

 

 

 

Cách thao tác

 

 

Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp tài sản

Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới đã gửi

Phê duyệt các Báo cáo tình hình tăng giảm TCSĐ của cấp dưới gửi lên

 

duyet bc b04

 

Chuyển sang Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

Chọn Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định, tích vào tùy chọn Không hiển thị chi tiết đến từng đơn vị

 

tong hop bc b04

 

Nhấn Tiếp tục

Tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo

 

tong hop bc b04

 

Nhấn Tiếp tục

Nhấn Lập báo cáo

 

lap bc tong hop b04

 

Sau khi báo cáo tổng hợp xong, nhấn Xem để kiểm tra báo cáo

 

bao cao b04

 

xem bc b04