Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R95 >

Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS Sở tài chính muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Cán bộ QLTS Sở tài chính vào Báo cáo\Báo cáo quản trị

 

Nhấn đúp vào Báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm báo cáo, nhấn Đồng ý

 

      Bao_cao_o_to_1

 

Kiểm tra số liệu báo cáo

 

      Bao_cao_o_to_2