Phiên bản R95

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R95

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R95

 

Nghiệp vụ mới

 

1. Cán bộ QLTS mong muốn cập nhật thông tin địa bàn hành chính cho các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS

 

2. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà, đất của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

 

3. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng ô tô của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

 

4. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản khác dưới 500 triệu của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

 

5. Cán bộ QLTS đơn vị chủ quản muốn báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản khác trên 500 triệu của toàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1. Cán bộ QLTS muốn kiểm kê đầy đủ các tài sản tại thời điểm kiểm kê để kết quả kiểm kê chính xác hơn

 

2. Cán bộ QLS muốn in đầy đủ nhãn kiểm kê để dán nhãn cho toàn bộ TSCĐ, CCDC có số lượng lớn hơn 1

 

Tiện ích

 

1. Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại tài sản cố định nhanh chóng hơn để tiết kiệm thời gian làm việc