Cán bộ QLTS muốn in đầy đủ nhãn kiểm kê để dán nhãn cho toàn bộ TSCĐ, CCDC có số lượng lớn hơn 1

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R95 >

Cán bộ QLTS muốn in đầy đủ nhãn kiểm kê để dán nhãn cho toàn bộ TSCĐ, CCDC có số lượng lớn hơn 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Với các TSCĐ, CCDC có số lượng lớn hơn 1 cán bộ QLTS mong muốn in được đầy đủ nhãn kiểm kê bằng số lượng của tài sản theo số sách kế toán để dán cho toàn bộ TSCĐ, CCDC được kiểm kê

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Thêm mới chứng từ Kiểm kê tài sản có các tài sản có số lượng lớn hơn 1 (Ví dụ: tài sản TS000006 - Điều hòa không khí 2 chiều 12000BU)

 

      Themkiemkets

 

Nhấn Báo cáo\Nhãn kiểm kê tài sản, khi đó số lượng nhãn của tài sản đúng bằng số lượng của tài sản theo sổ sách kế toán, danh sách nhãn được sắp xếp từ trên xuống dưới, trái sang phải

 

      Innhantscd

 

Lưu ý: Thực hiện tương tự khi In nhãn kiểm kê Công cụ dụng cụ