Cán bộ QLTS muốn kiểm kê đầy đủ các tài sản tại thời điểm kiểm kê để kết quả kiểm kê chính xác hon

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R95 >

Cán bộ QLTS muốn kiểm kê đầy đủ các tài sản tại thời điểm kiểm kê để kết quả kiểm kê chính xác hon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Trên chứng từ kiểm kê tài sản cố định/công cụ dụng cụ, khi cán bộ QLTS sửa ngày kiểm kê thì danh sách tài sản/công cụ dụng cụ kiểm kê sẽ tự động cập nhật các tài sản đang sử dụng có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày kiểm kê đã sửa của bộ phận đã chọn.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Vào Kiểm kê, thêm mới chứng từ kiểm kê tài sản

 

Trên giao diện Thêm kiểm kê tài sản, chọn Bộ phận, khi đó chi tiết tài sản sẽ lấy lên danh sách tài sản đang sử dụng có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày kiểm kê

 

      Ngaykiemke

 

Thực hiện thay đổi Ngày kiểm kê trên chứng từ, khi đó, chương trình sẽ lấy lại danh sách tài sản đang sử dụng có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày kiểm kê mới

 

      Ngaykiemke2

 

Lưu ý: Thực hiện tương tự trên khi kiểm kê Công cụ dụng cụ