Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại tài sản cố định nhanh chóng hơn để tiết kiệm thời gian làm việc

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R95 >

Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại tài sản cố định nhanh chóng hơn để tiết kiệm thời gian làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS mong muốn khi thực hiện đánh giá lại tài sản cố định vừa hao mòn vừa khấu hao các giá trị khấu hao của tài sản được thay đổi tương ứng.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Thêm mới chứng từ Đánh giá lại tài sản có tính khấu hao. Khi đó, thông tin mới đúng bằng thông tin cũ của tài sản

 

      Danh_gia_lai

 

Thực hiện thay đổi các thông tin Giá trị tính KH, Số quý/tháng còn lại, Tỉ lệ KH quý/tháng, Số KH quý/tháng thì thông tin khấu hao của tài sản sẽ được thay đổi tương ứng