Cán bộ QLTS mong muốn cập nhật thông tin địa bàn hành chính cho các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R95 >

Cán bộ QLTS mong muốn cập nhật thông tin địa bàn hành chính cho các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Hiện tại các đơn vị sử dụng phần mềm QLTS khi tổng hợp báo cáo theo địa bàn hành chính gặp rất nhiều khó khăn do các đơn vị chưa ghi nhận các thông tin về địa bàn hành chính hoặc ghi nhận không thống nhất. Từ phiên bản R95, các thông tin về địa bàn hành chính của đơn vị sẽ được yêu cầu cập nhật.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Cách 1: Thực hiện cập nhật tại câu cảnh báo trên chương trình

 

Đơn vị chưa cập nhật thông tin địa bàn hành chính sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật thông tin địa bàn

 

Thong_bao_1

 

Nhấn vào đường dẫn vào đây trên câu thông báo, phần mềm hiển thị giao diện Tùy chọn\Thông tin đơn vị để cập nhật

 

Thong_bao_2

 

Cán bộ QLTS thực hiện cập nhật thông tin địa bàn hành chính của đơn vị, bao gồm: Tuyến, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường. Nhấn Cất

 

Thong_bao_3

 

Cách 2: Thực hiện cập nhật thông tin địa bàn hành chính tại Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

 

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị

 

Trên giao diện Tùy chọn\Thông tin đơn vị, thực hiện cập nhật thông tin địa bàn hành chính của đơn vị, bao gồm: Tuyến, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường. Nhấn Cất.

 

    Thong_bao_3