Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R96 >

Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Cải tiến hiệu năng một số báo cáo trên chương trình, bao gồm:

 

1.Mẫu S31-H - Sổ tài sản cố định

 

2.Mẫu C55a-HD - Bảng tính hao mòn tài sản cố định

 

3.Mẫu B04-H - Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

 

4.Mẫu Danh sách tài sản theo nguồn hình thành