Cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý các TSCĐ/CCDC bị hỏng, mất phẩm chất được phát hiện khi kiểm kê để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R96 >

Cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý các TSCĐ/CCDC bị hỏng, mất phẩm chất được phát hiện khi kiểm kê để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Từ phiên bản R96, các thông tin về hiện trạng TSCĐ/CCDC khi kiểm kê như mất, hỏng, thừa sẽ được ghi nhận lại trên chứng từ và báo cáo kiểm kê để báo cáo thủ trưởng đơn vị để ra quyết định xử lý như ghi giảm, thanh lý...

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Thêm chứng từ Kiểm kê tài sản

 

Nhấn vào biểu tượng Sửa trên dòng tài sản được kiểm kê

 

Nhập thông tin về hiện trạng kiểm kê tài sản tại cột Ghi chú và nhấn vào biểu tượng Cất

 

      Help_R96_Kiem_ke

 

Cất chứng từ kiểm kê tài sản

 

      Help_R96_Kiem_ke2

 

Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán, chọn xem Báo cáo kiểm kê TSCĐ

 

      Help_R96_Kiem_ke3

 

Các thông tin về hiện trạng TSCĐ/CCDC khi kiểm kê hiển thị lên báo cáo

 

      Help_R96_Kiem_ke4