Phiên bản R96

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R96

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R96

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

1. Cán bộ QLTS muốn đề nghị xử lý các TSCĐ/CCDC bị hỏng, mất phẩm chất được phát hiện khi kiểm kê để trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt

 

Tiện ích

 

1. Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình