Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cải tiến hiệu năng một số báo cáo trên chương trình, bao gồm:

1. Bảng tổng hợp tài sản, y dụng cụ lâu bền tại các khoa phòng.

2. Báo cáo kết quả kiểm kê TSCĐ (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)

3. Báo cáo tài sản đã thanh lý và ghi giảm TSCĐ của đơn vị HCSN

4. Báo cáo tình hình ghi tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin khối lượng)