Sắp xếp lại danh sách báo cáo để đáp ứng theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Sắp xếp lại danh sách báo cáo để đáp ứng theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Giới thiệu

 

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, Thông tư 144/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực sẽ thay thế hoàn toàn Thông tư 89/2010/TT-BTC và Thông tư 09/2012/TT-BTC. Danh sách báo cáo in và gửi nhận trên phần mềm QLTS.VN có sự thay đổi tương ứng từ năm 2018 để đáp ứng nhu cầu in và lập gửi các báo cáo công khai, kê khai theo đúng quy định của Thông tư 144.

 

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Trên danh sách báo cáo kể từ năm làm việc 2018, các báo cáo công khai và kê khai mẫu biểu mới theo Thông tư 144 sẽ thay thế hoàn toàn các báo cáo công khai, kê khai cũ. Chi tiết một số báo cáo công khai, kê khai được thay thế như sau:

R97-42

Lưu ý: Các báo cáo công khai và kê khai tài sản theo Thông tư 89/2010/TT-BTC và Thông tư 09/2010/TT-BTC sẽ chỉ áp dụng cho kỳ báo cáo từ năm 2017 trở về trước.