Bổ sung mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Bổ sung mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS mong muốn báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ đất, nhà, ô tô) theo TT 144/TT-BTC.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R97-11

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R97-004

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

oNhấn Đồng ý

R97-12

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R97-23

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Mẫu số 04c-ĐK-TSC- Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

oNhấn Lập báo cáo

R97-13

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

R97-14

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R97-15

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

6. Nhấn Tiếp tục

R97-17

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị

8. Nhấn Tiếp tục

R97-18

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R97-19

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R97-20