Phiên bản R97

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R97

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R97

Nghiệp vụ mới

1.Cho phép kê khai tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

2.Cho phép thay đổi thông tin tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

3.Cập nhật lại các thông tin đánh giá lại tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

4.Bổ sung mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

5.Bổ sung mẫu số 04b-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

6.Bổ sung mẫu số 04c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

Tiện ích

1.Sắp xếp lại danh sách báo cáo để đáp ứng theo TT 144/2017/TT-BTC

2.Cải tiến hiệu năng báo cáo và tổng hợp của một số báo cáo trên chương trình