Cho phép kê khai tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Cho phép kê khai tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Theo Thông tư 144/TT-BTC, cán bộ QLTS cần kê khai tài sản nhà nước: Đất, nhà, ô tô và tài sản khác theo đúng hiện trạng sử dụng tại đơn vị của mình.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

2.1 Kê khai tài sản là Đất

Với tài sản là Đất khi thực hiện kê khai, tại phần Hiện trạng sử dụng bổ sung 2 giá trị là Kinh doanh và Liên doanh, Liên kết

Vào menu Tài sản, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chungThông tin kê khai

Nhấn Cất

R97-006

2.2 Kê khai tài sản là Nhà

Với tài sản là Nhà khi thực hiện kê khai, tại phần Hiện trạng sử dụng bổ sung 3 giá trị là Kinh doanh, Liên doanh, liên kết và Sử dụng hỗn hợp

Vào menu Tài sản, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung, Thông tin kê khai

Nhấn Cất

R97-008

2.3 Kê khai tài sản là Ô tô

Với tài sản là ô tô khi thực hiện kê khai, tại phần Hiện trạng sử dụng bổ sung 3 giá trị là Hoạt động sự nghiệp - Cho thuê, Hoạt động sự nghiệp - Liên doanh, Liên kết; Sử dụng khác

Vào menu Tài sản, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung Thông tin kê khai

Nhấn Cất

R97-010

2.4 Kê khai tài sản là Tài sản khác (Tài sản khác trên 500 triệu và Tài sản khác dưới 500 triệu)

Với tài sản là tài sản khác khi thực hiện kê khai, tại phần Hiện trạng sử dụng bổ sung 3 giá trị là Hoạt động sự nghiệp - Cho thuê, Hoạt động sự nghiệp - Liên doanh, liên kết và Sử dụng khác

* Tài sản khác trên 500 triệu

Vào menu Tài sản, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung Thông tin kê khai

Nhấn Cất

Ke_khai_TS_khac_tren_500tr

* Tài sản khác dưới 500 triệu

Vào menu Tài sản, nhấn Thêm

Khai báo Thông tin chung Thông tin kê khai

Nhấn Cất

Ke_khai_TS_khac_duoi_500tr

* Lưu ý:

oHiện trạng sử dụng là thông tin bắt buộc khi khai báo tài sản.

oMột tài sản có thể khai báo vào một hoặc nhiều hiện trạng sử dụng, theo thực tế sử dụng tại đơn vị.