Cho phép thay đổi thông tin tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Cho phép thay đổi thông tin tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS mong muốn thay đổi thông tin tài sản theo TT 144/TT-BTC.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Với tài sản là Ô tô thì khi thực hiện Thay đổi thông tin, tại phần Hiện trạng sử dụng bổ sung thêm 3 giá trị là HĐSN - Cho thuê, HDDSN - Liên doanh liên kết, Sử dụng khác

Vào menu Thay đổi thông tin, nhấn Thêm

Chọn tài sản thay đổi thông tin là ô tô

Khai báo Thông tin đề nghị thay đổi

Tích chọn Hiện trạng SD mới

Nhấn Cất

R97-013

Với tài sản là Tài sản khác thì khi thực hiện Đánh giá lại, tại phần Thông tin diện tích bổ sung thêm 3 giá trị là Cho thuê, Liên doanh liên kết và Sử dụng khác

Vào menu Thay đổi thông tin, nhấn Thêm

Chọn tài sản cần thay đổi thông tin là Tài sản khác

Khai báo Thông tin đề nghị thay đổi

Tích chọn Hiện trạng SD mới

Nhấn Cất

R97-014