Cập nhật lại các thông tin khi đánh giá lại tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R97 >

Cập nhật lại các thông tin khi đánh giá lại tài sản theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS mong muốn cập nhật lại các thông tin khi đánh giá lại tài sản theo TT 144/TT-BTC.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Với tài sản là Đất thì khi thực hiện Đánh giá lại, tại phần Thông tin diện tích bổ sung thêm 2 giá trị là Kinh doanh và Liên doanh liên kết

Vào menu Đánh giá lại, nhấn Thêm

Chọn tài sản là Đất cần đánh giá lại

Khai báo thông tin đánh giá lại trên tab Thông tin diện tích

Nhấn Cất

R97-22

Với tài sản là Nhà thì khi thực hiện Đánh giá lại, tại phần Thông tin diện tích bổ sung thêm 3 giá trị là Kinh doanh, Liên doanh liên kết và Sử dụng hỗn hợp

Vào menu Đánh giá lại, nhấn Thêm

Chọn tài sản là Nhà cần đánh giá lại

Khai báo thông tin thay đổi trên tab Thông tin hao mòn, Thông tin diện tích

Nhấn Cất

R97-21