Bổ sung mẫu báo cáo 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R98 >

Bổ sung mẫu báo cáo 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS mong muốn báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/TT-BTC nộp lên cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R98_85

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R98_86

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

oNhấn Đồng ý

R98_97

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R98_98

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

oNhấn Lập báo cáo

R98_91

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R98_92

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R98_101

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

6. Nhấn Tiếp tục

R98_108

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 08b-ĐK-TSC - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công

8. Nhấn Tiếp tục

R98_109

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R98_110

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R98_116