Phiên bản R98

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R98

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R98

Nghiệp vụ mới

1. Cho phép theo dõi các hình thức ghi giảm theo TT 144/2017/TT-BTC

2. Cho phép theo dõi các hình thức xử lý theo TT 144/2017/TT-BTC

3. Cho phép theo dõi các thông tin khai thác tài sản kinh doanh, liên doanh liên kết theo TT 144/2017/TT-BTC

4. Bổ sung mẫu số 06c-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô theo TT 144/2017/TT-BTC

5. Bổ sung mẫu số 06b-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo TT 144/2017/TT-BTC

6. Bổ sung mẫu số 06d-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đôi thông tin về tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

7. Bổ sung mẫu số 07-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu theo TT 144/2017/TT-BTC

8. Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 1: Tổng hợp chung theo TT 144/2017/TT-BTC

9. Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

10.   Bổ sung mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

11.   Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 1: Tổng hợp chung theo TT 144/2017/TT-BTC

12.   Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 2: Chi tiết theo loại hinh đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC

13.   Bổ sung mẫu số 08b-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công - Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC