Bổ sung mẫu số 06d-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R98 >

Bổ sung mẫu số 06d-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác theo TT 144/TT-BTC để nộp lên cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý

R98_26

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R98_27

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

oNhấn Đồng ý

R98_21

4. Kiểm tra số liệu báo cáo

R98_22

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

oNhấn Lập báo cáo

R98_30

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R98_36

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Mẫu số 06d-ĐK-TSC - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

6. Nhấn Tiếp tục

R98_37

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 06d-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

8. Nhấn Tiếp tục

R98_38

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R98_39

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R98_40