Cập nhật công thức báo cáo do ảnh hưởng của các chức năng thay đổi theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R99 >

Cập nhật công thức báo cáo do ảnh hưởng của các chức năng thay đổi theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để đáp ứng thông tư 144/2017/TT-BTC, chương trình đã cập nhật một số chức năng dẫn đến ảnh hưởng số liệu trên các báo cáo cũ. Từ phiên bản R99, các báo cáo bị ảnh hưởng đã được cập nhật lại công thức để đảm bảo dữ liệu hiển thị đầy đủ, chính xác.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Các báo cáo được cập nhật lại cách lấy số liệu:

* Báo cáo công khai

- Biểu số 03: Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

- Biểu số 03: Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (mẫu hiển thị thông tin đất - nhà)

- Biểu số 06: Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

* Báo cáo kê khai

- Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng

- Danh mục tài sản dưới 500 triệu đề nghị xử lý

- Mẫu số 02B-ĐK-TSNN-Phần 1: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất

- Mẫu số 02B-ĐK-TSNN-Phần 2: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất

- Mẫu số 02B-ĐK-TSNN-Phần 3: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất

- Mẫu số 04b-ĐK-TSNN: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

- Mẫu số 01-ĐK-TSNN-Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

- Mẫu số 02-ĐK-TSNN-Báo cáo kê khai xe ô tô

- Mấu số 03-ĐK-TSNN-Báo cáo kê khai tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên

- Mẫu số 01-DM/TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý

- Mẫu số 02-DM/TSNN: Danh mục xe ô tô đề nghị xử lý

- Mẫu số 03-DM/TSNN: Danh mục tài sản (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.

* Báo cáo theo chế độ kế toán

- Bảng tổng hợp kiểm kê tài sản cố định

* Báo cáo quản trị

- Mẫu số 01-ĐK/TSNN: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tất cả tài sản đang sử dụng)

- Mẫu 02B-ĐK-TSNN - Phần 3 - Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng Nhà, Đất (Chi tiết đến từng đơn vị QLTS)

- Mẫu số 03-DM/TSNN: Danh mục tài sản đề nghị xử lý (Đặc thù Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

- Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản (Đặc thù Sở y tế Nam Định)

- Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định là ô tô (Đặc thù Sở y tế Nam Định)