Phiên bản R99

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R99

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R99

Nghiệp vụ thay đổi

1.Bổ sung mẫu số 09a-CK/TSC: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

2.Bổ sung mẫu số 09b-CK/TSC: Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo TT 144/2017/TT-BTC

3.Bổ sung mẫu số 09c-CK/TSC: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản ô tô và tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

4.Bổ sung mẫu số 09d-CK/TSC: Công khai tình hình xử lý tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

5.Bổ sung mẫu số 09đ-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

6.Bổ sung mẫu số 10a-CK/TSC: Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

7.Bổ sung mẫu số 10b-CK/TSC: Công khai tình hình quản lý sử dụng tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

8.Bổ sung mẫu số 10c-CK/TSC: Công khai tình hình xử lý tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

9.Bổ sung mẫu số 10d-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

10.   Cập nhật công thức báo cáo do ảnh hưởng của các chức năng thay đổi theo TT 144/2017/TT-BTC