Bổ sung mẫu số 09đ-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R99 >

Bổ sung mẫu số 09đ-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được báo cáo công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/TT-BTC để nộp cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 09đ-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo

R99_7

4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo

R99_8