Bổ sung mẫu số 09c-CK/TSC: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản ô tô và tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R99 >

Bổ sung mẫu số 09c-CK/TSC: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản ô tô và tài sản cố định khác theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản ô tô và tài sản cố định khác theo TT 144/TT-BTC để nộp cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 09c-CK-TSC: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản ô tô và tài sản cố định khác

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo

R99_5

4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo

R99_6