Bổ sung mẫu số 10d-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R99 >

Bổ sung mẫu số 10d-CK/TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS lập được báo cáo công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công theo TT 144/TT-BTC để nộp cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Đơn vị QLTS

1. Vào Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

3. Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo

R99_44

4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo

R99_45

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

o Chọn Kỳ báo cáo

oTích chọn In báo cáo tổng hợp

R99_46

4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo

R99_47

* Gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

oChọn Kỳ báo cáo theo tháng và nhập thông tin Diễn giải (nếu có)

oTích chọn Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

oNhấn Lập báo cáo

R99_48

3. Sau khi lập xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R99_49

* Nhận - Tổng hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị tổng hợp

2. Vào menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo\Danh sách báo cáo cấp dưới gửi lên

3. Tìm và phê duyệt các báo cáo Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công mà đơn vị cấp dưới đã gửi lên trong kỳ

R99_50

4. Chuyển sang màn hình Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp báo cáo

5. Tích chọn báo cáo Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

6. Nhấn Tiếp tục

R99_51

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn các đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 10d-CK-TSC: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

8. Nhấn Tiếp tục

R99_52

9. Tại bước 3. Lưu trữ báo cáo, nhấn Lập báo cáo

R99_53

10. Sau khi báo cáo đã tổng hợp xong, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên

R99_54