Cán bộ QLTS muốn trao đổi dữ liệu phát sinh từ PM QLTS.VN với PM dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R100 >

Cán bộ QLTS muốn trao đổi dữ liệu phát sinh từ PM QLTS.VN với PM dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS trao đổi dữ liệu phát sinh từ phần mềm QLTS.VN với phần mềm dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Cán bộ QLTS có thể xuất được dữ liệu trên phần mềm QLTS.VN ra file xml để thực hiện trao đổi thông tin với phần mềm DKTS

Cán bộ QLTS có thể xuất được các loại tài sản: Đất, Nhà, Ô tô và Tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu ra file xml theo cấu trúc mới để kết nối thành công

Cán bộ QLTS có thể xuất được các biến động tăng, đánh giá lại, thay đổi thông tin và ghi giảm tài sản của 4 loại tài sản trên ra file xml để kết nối đầy đủ các biến động cần trao đổi

Các bước thực hiện xuất khẩu dữ liêu

Vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

R100_1

Khai báo thông tin Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

oChọn Kỳ dữ liệu

oTích chọn Dữ liệu về tài sản cần xuất khẩu

R100_2

Nhấn Thực hiện.

R100_3

Thực hiện xuất khẩu thành công, chương trình thông báo cho người dùng:

R100_4

* Lưu ý:

- Thông tin Mã đơn vị tại phần Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN được lấy theo khai báo Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị\Mã ĐV (PM cục CS).

- Phần mềm dkts.mof.gov.vn (DKTS 4.0) chỉ cho phép nhập dữ liệu 1 lần duy nhất từ phần mềm QLTS.VN nên anh/chị cần kiểm tra tính chính xác của toàn bộ dữ liệu trên phần mềm QLTS.VN trước khi thực hiện xuất khẩu dữ liệu để trao đổi với phần mềm DKTS 4.0.

- Trong trường hợp dữ liệu cần chỉnh sửa, anh/chị thực hiện trực tiếp trên phần mềm DKTS 4.0.