Phiên bản R100

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R100

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong R100

Nghiệp vụ thay đổi

Cán bộ QLTS muốn Trao đổi dữ liệu phát sinh từ PM QLTS.VN với PM dkts.mof.gov.vn phiên bản 4.0 của cục tin học BTC để đáp ứng yêu cầu Thông tư 184/2013/TT-BTC