Cho phép theo dõi các thông tin khai thác tài sản kinh doanh, liên doanh liên kết theo TT 144/2017/TT-BTC

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R98 >

Cho phép theo dõi các thông tin khai thác tài sản kinh doanh, liên doanh liên kết theo TT 144/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS theo dõi thông tin và kết quả của các hoạt động khai thác tài sản như: Kinh doanh; Cho thuê; Liên doanh, Liên kết theo quy định của TT 144/TT-BTC.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

Với tài sản kinh doanh

Vào menu Khai thác tài sản, chọn Thêm tài sản kinh doanh

R98_119

Khai báo thông tin: Chọn tài sản, Số tiền thu được, Hình thức KD...

R98_6

Nhấn Cất và Đóng.

Với tài sản cho thuê

Vào menu Khai thác tài sản, chọn Thêm tài sản cho thuê

R98_120

Khai báo thông tin: Chọn tài sản, Số HĐ, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Đơn giá thuê/tháng ...

R98_7

Nhấn Cất và Đóng.

Với tài sản liên doanh, liên kết

Vào menu Khai thác tài sản, chọn Thêm tài sản liên doanh, liên kết

R98_121

Khai báo thông tin: Chọn tài sản, Số HĐ, Đối tác, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc ...

R98_8

Nhấn Cất và Đóng.