Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn kê khai được thông tin của TSHTĐB với đơn vị cấp trên theo quy định của TT 178/2014

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R58 >

Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn kê khai được thông tin của TSHTĐB với đơn vị cấp trên theo quy định của TT 178/2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép in các báo cáo sau trên danh sách báo cáo và lập - gửi - tổng hợp các báo cáo kê khai tương ứng với các kỳ kế toán như sau:

 

- Mẫu số: 01_BCTSHTDB_Báo cáo kê khai tài sản hạ tầng đường bộ

- Mẫu số: 03_BC_TSHTDB_Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản hạ tầng đường bộ

- Mẫu số: 04_BC_TSHTDB_Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản hạ tầng đường bộ trong cơ sở dữ liệu

 

gui nhan bc ke khai htdb