Phiên bản R58

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R58

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R58

1. Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02B-ĐK phần 2, 02C-ĐK phần 2, 01A-ĐK/TSNN nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

2. Cán bộ QLTS mong muốn in và gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02A-ĐK/TSNN (phần 2) nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

3. Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn ghi nhận được thông tin hao mòn hàng năm của từng TSHTĐB đang được sử dụng tại đơn vị

4. Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn ghi nhận TSHTĐB được đem thanh lý hoặc điều chuyển sang đơn vị khác

5. Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn ghi tăng được thông tin TSHTĐB khi đưa vào sử dụng tại đơn vị

6. Cán bộ QLTSHTĐB mong muốn kê khai được thông tin của TSHTĐB với đơn vị cấp trên theo quy định của TT 178/2014

7. Cán bộ QLTSHTĐB muốn ghi nhận thông tin TSHTĐB trong trường hợp có tăng, giảm nguyên giá của TSHTĐB

8. Cán bộ QLTSHTĐB muốn ghi nhận thông tin TSHTĐB trong trường hợp có thay đổi lại thông tin Tên, Ký hiệu, Cấp loại của TSHTĐB

9. Cán bộ QLTS tại các đơn vị SYT Bến Tre mong muốn in được Báo cáo chi tiết TSCĐ của đơn vị HCSN (Đặc thù TC tiêu chuẩn đo lường chất lượng)