Cán bộ QLTS mong muốn in và gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02A-ĐK/TSNN (phần 2) nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R58 >

Cán bộ QLTS mong muốn in và gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02A-ĐK/TSNN (phần 2) nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

- In báo cáo tại đơn vị

 

in bao cao 02A

 

- Lập báo cáo gửi lên cấp trên

 

gui bao cao 02A

 

- Tổng hợp báo cáo

 

tong hop bao cao 02a