Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02B-ĐK phần 2, 02C-ĐK phần 2, 01A-ĐK/TSNN nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R58 >

Cán bộ QLTS mong muốn gửi - nhận - tổng hợp báo cáo 02B-ĐK phần 2, 02C-ĐK phần 2, 01A-ĐK/TSNN nhằm giúp các đơn vị kiểm soát và tổng hợp được dữ liệu tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đơn vị gửi - nhận - tổng hợp các báo cáo 02B-ĐK phần 2, 02C-ĐK phần 2, 01A-ĐK/TSNN với kỳ báo cáo là Năm

 

- Lập báo cáo gửi lên cấp trên

 

bo sung BC 02b

 

bo sung bao cao 01a

 

- Tổng hợp báo cáo

 

tong hop bao cao bo sung 02bc 01a