Cán bộ QLTSHTĐB muốn ghi nhận thông tin TSHTĐB trong trường hợp có thay đổi lại thông tin Tên, Ký hiệu, Cấp loại của TSHTĐB

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R58 >

Cán bộ QLTSHTĐB muốn ghi nhận thông tin TSHTĐB trong trường hợp có thay đổi lại thông tin Tên, Ký hiệu, Cấp loại của TSHTĐB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thực hiện theo dõi và quản lý các phiếu thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị

Cách thao tác

- Nhấn chọn Thay đổi thông tin trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình:

thay doi thong tin ts htdb

- Màn hình danh sách gồm 2 phần

Danh sách các phiếu thay đổi thông tin

Thông tin chi tiết của từng phiếu thay đổi thông tin gồm: Thông tin đề nghị thay đổi, Thông tin đã kê khai

- Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng

Thêm: Cho phép thêm mới phiếu thay đổi thông tin

Sửa: Cho phép thay đổi thông tin trên phiếu thay đổi thông tin đã lập

Xóa: Cho phép xóa phiếu thay đổi thông tin đã lập

Nạp: Cho phép lấy lại thông tin mới nhất trên các phiếu thay đổi thông tin

Báo cáo: Cho phép chọn in báo cáo kê khai thay đổi thông tin theo từng loại tài sản hạ tầng đường bộ.