Phiên bản R57

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R57

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R57:

1. Khách hàng mong muốn bổ sung chức năng phân quyền xuất khẩu và nhập khẩu dữ liệu từ excel vào phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu

2. Cán bộ QLTS muốn hiển thị thông tin Ngày ghi tăng cho tất cả các tài sản, CCDC trên báo cáo "Sổ TSCĐ" và "Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng" nhằm dễ theo dõi tài sản nào được đưa vào sử dụng trước để tiến hành thanh lý

3. Đơn vị tổng hợp mong muốn trên phần Tra cứu tài sản, CCDC có thể tra cứu tài sản theo Ngày ghi tăng và Năm theo dõi giúp đơn vị dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu

4. Cán bộ QLTS mong muốn biết được thông tin cụ thể chứng từ liên quan để có thể sửa/xóa được các chứng từ phát sinh của TS/CCDC

5. Cán bộ QLTS mong muốn tự sắp xếp thứ tự ban kiểm kê CCDC, Tài sản theo ý muốn và sao chép danh sách được ban kiểm kê sang chứng từ cùng loại giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, sử dụng

6. Cán bộ QLTS mong muốn đánh giá lại giảm được thông tin Hao mòn lũy kế của tài sản để đáp ứng nghiệp vụ thực tế

7. Khách hàng mong muốn nhập khẩu được danh sách tài sản hạ tầng vào phần mềm QLTS.VN để chuyển nhanh được thông tin tài sản đang theo dõi tại đơn vị vào phần mềm

8. Đơn vị QLTS yêu cầu không cần gửi báo cáo kê khai lên cấp trên qua hệ thống QLTS.VN mà vẫn thực hiện được các nghiệp vụ khác của tài sản để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng

9. Ban sản phẩm đề nghị cải tiến cách xác định Số năm sử dụng còn lại khi cập nhật từ QĐ 32/2008 lên TT 162/2014 để đáp ứng theo đúng hướng dẫn của BTC

10. Cán bộ QLTS mong muốn tìm và chọn được tài sản nhanh khi làm các nghiệp vụ điều chuyển, đánh giá lại và ghi giảm để giúp thuận tiện khi nhập liệu