Khách hàng mong muốn bổ sung chức năng phân quyền xuất khẩu và nhập khẩu dữ liệu từ excel vào phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R57 >

Khách hàng mong muốn bổ sung chức năng phân quyền xuất khẩu và nhập khẩu dữ liệu từ excel vào phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng Phân quyền hiện tại đã cho phép NSD cấp quyền hoặc hạn chế quyền thực hiện chức năng Xuất khẩu/Nhập khẩu tài sản cố định, công cụ dụng cụ vào phần mềm QLTS.VN cho từng vai trò của người dùng theo mong muốn tại đơn vị.

 

1. Nhập khẩu danh sách tài sản/danh sách công cụ dụng cụ

 

phan quyen nhap khau

 

Để loại phân quyền không thực hiện chức năng Nhập khẩu của một vai trò, vào Hệ thống\Vai trò quyền hạn, chọn đến vai trò trong danh sách, nhấn chức năng Phân quyền.

Trên bảng phân quyền, chọn đến chức năng Nhập khẩu danh sách tài sản/Nhập khẩu danh sách Công cụ dụng cụ, bỏ tích chọn Sử dụng.

Nhấn Đồng ý để lưu lại thay đổi.

 

2. Xuất khẩu danh sách tài sản/danh sách công cụ dụng cụ

 

phan quyen xuat khau

 

Để phân quyền không thực hiện chức năng Xuất khẩu của một vai trò, vào Hệ thống\Vai trò quyền hạn, chọn đến vai trò đó trong danh sách, nhấn chức năng Phân quyền.

Trên bảng phân quyền, chọn đến menu Tài sản/Công cụ dụng cụ, bỏ tích chọn Xuất khẩu.

Nhấn Đồng ý để lưu lại thay đổi.

 

- Sau khi bị loại bỏ quyền Xuất khẩu danh sách Tài sản/Công cụ dụng cụ, khi vai trò đó chọn chức năng Xuất khẩu Tài sản/Công cụ dụng cụ, phần mềm sẽ có cảnh báo

 

ban khong co quyen thuc hien chuc nang